તમને અહીં જાહેરાત (Advertise) કરવી છે કે?

ઈમેલ (Email) દ્વારા સંપર્ક કરો.

નિફ્ટી-૫૦સેન્સેક્સ-૩૦ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯ ના મહત્વના મુદ્દાઓ

૨૦૦૯ ના મહત્વના ચાર્ટ


ગાલાટાઇમ હોમ પેજ

Gujarati font issues? Adjust browser settings: View → Encoding → Unicode (UTF-8). If the problem persists, please let us know.

શબ્દકોશ
(Glossary)

ખુલાસો
(Disclaimer)

ગાલાટાઇમના લેખક રજિસ્ટર્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઍડવાઇઝર નથી, અને તેઓ ક્યારે પણ કોઇ પણ પ્રકારના રોકાણ કરવા બાબત સલાહ આપતા નથી. ગાલાટાઇમ વેબ્સાઇટમા આવેલા લખાણો એ કેવળ તેમના વ્યકિ્તગત મત છે. આ મત ઉપર આધારિત કોઇ પણ પ્રકારનુ રોકાણ જેવુકે શેર, ઓપ્શન, ફ્યુચર, બોન્ડ્સ, કમોડિટિઝ, ઇન્ડેક્સ અથવા કોઇ પણ પ્રકારની નાણાકિય લે-વેચ માટે અને ફાયદા-નુકસાન માટે ગાલાટાઇમ જવાબદાર રહેશે નહિ. આ વેબ્સાઇટ વાચનાર આપોઆપ કબુલ કરે છે કે તે પોતાના જોખમે આ વેબ્સાઇટનો ઉપયોગ કરશે. ગાલાટાઇમ માને છે કે તેમના લખાણમા તથ્ય છે, પરન્તુ આ તથ્ય તેમના અનુભવોનુ એક તારણ જ છે. તેથી કોઇ પણ પ્રકારના રોકાણના નિર્ણય લેતા પેહેલા ક્વોલીફાયિડ ઇન્વેસ્ટર ઍડવાઇઝરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. ગાલાટાઇમ વેબ્સાઇટનો ઉદ્યેષ્ય કોઇ પણ જાહેરાત કરવા, સેવા આપવા કે કોઇ પણ પ્રકારના વેચાણ કરવા માટે નથી.

ગુજરાતીમાં શોધ
(Search in Gujarati)

ગુજરાતીમાં લખાણ
(Type in Gujarati)

Gujarati Lexicon